P.T.SIGNAL dystrybutor MSR-Traffic
MSR-Traffic

Systemy parkingowe MSR-TrafficSerwis systemów detekcji oraz systemów parkingowych MSR Traffic

Serwis systemów detekcji oraz systemów parkingowych MSR Traffic

Kalibracja detektorów gazów.

Zanim podejmiesz jakiekolwiek kroki w stosunku do urządzenia będacego w stanie alarmu najpierw upewnij się, że w jego otoczeniu nie ma gazów toksycznych, wybuchowych lub braku tlenu. Alarm zawsze może być prawdziwy.
Stosuj przenośne mierniki gazów Multi Gas Clip.


Zapewniamy Państwu pełen serwis gwarancyjny i pogwarancyjny produktów marki MSR-Electronic. Nasi pracownicy chetnie odpowiedzą na Państwa pytania i doradzą najlepsze rozwiązanie.
Poniżej przedstawiamy podstawowe uproszczone pojęcia oraz odpowiedzi na najczęstsze pytania.

Podstawowe pojęcia z zakresu systemów detekcji gazów:

centrala - (moduł sterujący) urządzenie, do którego podłączone są detektory, i które odbiera od nich sygnały. Centrala może sterować innymi urządzeniami np. wentylacją mechaniczną lub zaworem odcinającym.
detektor - urządzenie umożliwiające wykrywanie i/lub pomiar danego gazu. Detektor w sobie zawiera sensor lub moduł sensoryczny.
detektor samodzielny - detektor, który nie wymaga współpracy z centralą. Posiada własne zasilanie, wyjścia sterujące i/lub sygnalizację
kalibracja - (wzorcowanie) zespół czynności porównujących wskazania detektora w stosunku do gazu wzorcowego. Należy pamiętać, że regulacja odpowiedzi detektora to już adjustacja. Uwaga definicja uproszczona. Pełną definicję można znaleźć w Słowniku Terminów Metrologicznych wydanym przez Główny Urząd Miar lub normie PKN-ISO/IEC Guide 99.
legalizacja - sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne określone we właściwych przepisach.
przegląd techniczny - zespół czynności serwisowych koniecznych do określenia stanu technicznego systemu detekcji gazów. Systemy detekcji są systemami bezpieczeństwa w związku z czym wymagają wykonania przeglądów technicznych w określonych odstępach czasu zgodnie z instrukcją obsługi i obowiązującymi regulacjami prawnymi. Patrz poniżej.
sensor - element elektroniczny wykrywający gaz i przetwarzający informację o ilości danego gazu na odpowiedni sygnał elektryczny
sygnalizator - urządzenie sygnalizujące stan alarmowy lub awaryjny optycznie (świetlne) i/lub akustycznie (dźwiękowe)
system parkingowy - urządzenia ułatwiające parkowanie pojazdów w halach garażowych i na parkingach zewnętrznych
tablica ostrzegawcza - urządzenie sygnalizujące stan alarmowy lub awaryjny optycznie (podświetlenie napisu ostrzegawczego) i/lub akustycznie (dźwiękowo)


Jak często należy wykonywać przeglądy techniczne systemu parkingowego?
Systemy parkingowe MSR Traffic należy przeglądać co 12 miesięcy.

Jakie informacje są konieczne przy zgłoszeniu systemu parkingowego do serwisu bezpośrednio na obiekcie?
- typ i ilość zamontowanych urządzeń
- ilośc miejsc postojowych objętych systemem
- rodzaj i przeznaczenie obiektu (np. hala garażowa centrum handlowego)
- sposób udostępnienia obiektu i ewentualne dodatkowe wymagania (np. szkolenie wewnętrzne bhp pracowników serwisu)

Jakie informacje są konieczne przy zgłoszeniu systemu detekcji do serwisu bezpośrednio na obiekcie?
- typ i ilość zamontowanych urządzeń
- wysokość montażu urządzeń
- rodzaj gazu wykrywanego przez urządzenia
- pierwotną kalibrację urządzeń (można znaleźć na urządzeniu lub w dokumentach)
- rodzaj i przeznaczenie obiektu (np. hala garażowa centrum handlowego)
- sposób udostępnienia obiektu i ewentualne dodatkowe wymagania (np. szkolenie wewnętrzne bhp pracowników serwisu)

Dlaczego należy wykonywać przeglądy techniczne systemów detekcji gazów?
Ponieważ urządzenia mimo ich zaawansowanej konstrukcji nie są wieczne, wyeksploatowują się i są narażone na różnego rodzaju czynniki zewnętrzne. Detektory z czasem się zużywają i ich wskazania muszą być co jakiś czas kontrolowane. Zużyciu podlegają akumulatory, niektóre elementy elektroniczne, elementy mechaniczne itp. Niektóre urządzenia (np. zawory) wymagają dodatkowo czynności konserwacyjnych inaczej w krytycznej chwili mogą nie zareagować. Pamiętajmy, że od prawidłowej pracy systemu detekcji gazów zależy nasze bezpieczeństwo, a zagrożenie nie da nam drugiej szansy.

Jak często należy wykonywać przeglądy techniczne systemu detekcji gazów?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami:
Systemy zabezpieczające przed wybuchem zostały zakwalifikowane do urządzeń przeciwpożarowych.
"Rozdz.1 par.2. pkt.1. Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
pkt.9). Urządzeniach przeciwpożarowych - należy przez to rozumieć [...] urządzenia zabezpieczajace przed wybuchem i ograniczające jego skutki.
" "Rozdz.1 par.3. pkt.3. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzone w okresach ustalonych przez producenta nie rzadziej jednak, niż raz w roku"
.

Do tego typu systemów zaliczają się m.in. systemy detekcji gazów wybuchowych (LPG, CNG, oparów paliw np. heksan, oktan) w halach garażowych.
Systemy detekcji MSR Electronic należy przeglądać co 3 miesiące.

Zachęcamy także do lektury magazynów Promotor BHP nr 11/12 oraz Utrzymanie Ruchu 03/13, w których ta tematyka jest szeroko poruszona (do pobrania poniżej):


Powiązane regulacje prawne:
Dz.U.Nr 109 poz. 719 "Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów"
Plik rozporządzenia można pobrać tutaj

A także wszystkie regulacje prawne nakazujące stosowanie systemów detekcji gazów. Nie znajdziemy w nich oczywiście słowa o przeglądach technicznych dlatego, że wszystkie regulacje nakazujące stosowanie jakiegoś urządzenia w domyśle mają także utrzymanie tego urządzenia w pełnej sprawności, a sprawność określa się właśnie poprzez, zalecane zgodnie z instrukcją obsługi, przeglądy techniczne.
Stan prawny na 01.2015.

Dlaczego należy wykonywać kalibracje/adjustacje detektorów gazów?
Ponieważ detektory zużywają się w czasie i ich pomiary odbiegają od rzeczywistości. Nieprawidłowy pomiar ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo obiektu i ludzi.

Jak często należy wykonywać kalibracje/adjustacje detektorów gazów?
To zależy od wielu czynników (m.in. od typu detektora, warunków pracy, stopnia zużycia). Okresy w jakich należy wykonywać kalibrację/adjustację są podane w odpowiednich instrukcjach obsługi. Należy pamiętać, że dotyczą one urządzeń nowych pracujących w normalnych warunkach. Urządzenia starsze lub eksploataowane w trudnych warunkach (np. zbliżonych do granic podanych przez producenta) będą wymagały częstszych kalibracji/adjustacji.

Czy detektory gazów podlegają legalizacji?
Nie. Detektory gazów nie widnieją w stosownych regulacjach prawnych.

Powiązane regulacje prawne:
Dz.U. 2014 poz. 1066 "Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 5 czerwca 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów przyrządów pomiarowych podlegających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli"
Plik rozporządzenia można pobrać: tutaj
Stan prawny na 01.2015.

P.T.SIGNAL nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie powyższych informacji w jakimkolwiek celu i w jakimkolwiek zakresie.

Zaufaj profesjonalistom.
Zespół serwisowy P.T.SIGNAL